อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Correct Fonts Axapta problem not show Thai

ภายในใช้ - 19/3/2562

  - close Axapta - extract "Fonts_Axapta" to local PC - copy all fonts to Control panel > Fonts - right click on "Reg of win 7 Axapta-HKCU-Control Panel.reg" > Merge - right click on "Reg of Win7 Ax...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป

 

MIS : การเงิน : ใบอนุมัติ ACC

ภายในใช้ - 4/1/2562

  1.OH ACCTYPE = รายจ่ายอื่น ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน DESCDATA ขึ้นต้นด้วย OH 2.สาธารณูปโภค ACCTYPE = สาธารณูปโภค ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน 3.เข้ากองทุน ACCTYPE = ค่าตอ...

 

 

 

  

การเงิน

 

เวป mis เริ่ม ทดสอบระบบ

ภายในใช้ - 24/10/2561

  ขณะนี้กำลังทดสอบการใช้งานระบบ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายละเอียด รับ-จ่าย ACC TOR

ภายในใช้ - 22/10/2561

  AccTypeSub = เงินโอนเข้ากองทุนเงินเดือน_12 จะแสดง ใน ช่อง จ่าย-เข้ากองทุนเงินเดือน AccTypeSub = รายจ่ายภายใน_12 AccTypeSub = ค่าบริหารโครงการ BEC_12 จะแสดง ใน ช่อง จ่าย-ภายใน AccTypeSub = ค่า...

 

 

 

  

หัวข้อทั่วไป

 

การเงิน Monthly Report

ภายในใช้ - 5/9/2561

 

 

 

  

การเงิน

 

DLink : Bug : set Link Aggregation with Static mode VLAN be change to 1 and noway to config.

ข่าวสาร - 9/4/2561

  Firmware Version: DGS-3630-28SC Build 2.00.020 and DXS-3000-32S Build 2.40.046 I want to use port 3-4 be trunk together as 1 Link. I config port 3-4 to VLAN 2. Set Link Aggregation with Static mo...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

QNAP : Bug : FileStation on TS-863U-RP cannot upload/download Thai filename.

ข่าวสาร - 4/4/2561

  FileStation on TS-863U-RP cannot upload/download Thai filename. But FileStation on TS-431+ upload/download Thai filename work perfectly.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver HP Scanjet N6350

ข่าวสาร - 14/3/2561

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Windows : SMB1

เว็บเพจ - 19/1/2561

  sc.exe query lanmanworkstation sc.exe query MRXSMB10

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.หัวข้อทั่วไป

 

MIS RIPO

สวนพ - 19/12/2560

  System config....

 

 

 

  

ทั่วไป

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า