อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Associate a file type or protocol with a specific program

เว็บเพจ - 18/2/2560

  - open "Control Panel" - choose "Default Programs" - choose "Associate a file type or protocol with a specific program" - select any name of file type then click "Change program" - select any prog...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Rebuild Icon Cache

เว็บเพจ - 18/2/2560

  Windows keeps an icon cache and if this file becomes corrupt for some reason, some or all of the shortcuts on your desktop may disappear. You can delete this file and then restart the computer to rebu...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Run System File Checker

เว็บเพจ - 18/2/2560

  If the two methods above did not work, there may be some system files that have become corrupt and the problem won’t go away until the files are repaired. The best way to do this is to run System...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Hide a User from the Welcome Screen in Windows

เว็บเพจ - 18/1/2560

  To hide a user's account from the welcome screen in Windows XP: 1.Open Registry Editor. 2.In Registry Editor, navigate to the following registry key: HKEY_LOCAL...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : ป้อนรายจ่าย : Clear ข้อมูลการจ่ายเช็ค : Excel monitor ลูกหนี้

ภายในใช้ - 29/12/2559

  ขั้นตอนการออกรายงาน Excel monitor ลูกหนี้ - click ป้อนรายจ่าย : Clear ข้อมูลการจ่ายเช็ค - click ค้นหาจาก Ref - ระบุ ปี - ระบุ ชื่อที่ต้องการ - click Search - จะปรากฎ "Excel monitor ลูกหนี้"

 

 

 

  

การเงิน

 

Download : Driver RD9700 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter

ซอฟท์แว - 17/8/2559

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : เงินยืม นับวันผิด

ภายในใช้ - 9/8/2559

  ให้ดูเลขที่ 625/59 ให้ด้วยค่ะ การนับวันจะผิดค่ะ Answer : วันที่ ครบกำหนด มาจากการคำนวน ด้วยเงื่อนไข เงินยืม 10 วัน การเปลี่ยนเงื่อนไข เป็น เงินยืม 25 วัน ภายหลัง ระบบจะไม่ยอม.

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ใบอนุมัติ ACC

ภายในใช้ - 4/8/2559

  1.OH ACCTYPE = รายจ่ายอื่น ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน DESCDATA ขึ้นต้นด้วย OH 2.สาธารณูปโภค ACCTYPE = สาธารณูปโภค ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน 3.เข้ากองทุน ACCTYPE = ค่าตอ...

 

 

 

  

การเงิน

 

Replacing Your Wireless Mouse / Keyboard Receiver with Unifying

เว็บเพจ - 30/6/2559

  Wireless mice and keyboards are incredibly handy and a great way to reduce the tangle of wires on your desktop but what do you do when that tiny USB receiver, the one about the size of your fingernail...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.เทคโนโลยี.หัวข้อทั่วไป

 

MIS : งานบุคคล : MS-Access

ภายในใช้ - 14/6/2559

  - แก้ไข code ถูกลบออก/หาย - แก้ไข ที่ไม่สามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน form - update to access 2013 (เฉพาะ front end) - table : JobSuccess เพิ่ม ตำแหน่งทางวิชาการ : Academic_Position : Short Text 35

 

 

 

  

งานบุคคล

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า